mediation of rechtzaak?
Als partijen er onderling niet meer uitkomen en iedere poging tot gesprek of overleg de situatie alleen maar lijkt te verergeren, komt de keuze aan de orde tussen mediation of een juridische strijd .
Zolang aan de voorwaarden voor mediation wordt voldaan verdient mediation de voorkeur boven een gerechtelijke procedure of arbitrage, zoals uit onderstaand schema blijkt:


Verschillen tussen mediation en een juridische procedure en overwegingen om te kiezen zijn:
omschrijvingmediation rechtzaak
Een snelle oplossing + -
Gezichtsverlies voorkomen + -
Als er samengewerkt moet worden + -
Als een conflict dreigt te escaleren+ -
Als partijen met zo min mogelijk schade uit elkaar willen. + -
Als partijen ook later nog met elkaar te maken hebben + -
Als de kosten van een gerechterlijke procedure niet opwegen tegen de (veronderstelde) winst + -
De kosten+ -
Als het geschil om zachte feiten gaat + -
Als een conflict is geŽscaleerd+ +
Als een conflict al lange tijd voortduurt + +
Als partijen niet meer constructief met elkaar kunnen praten + +
Als regels geen uitsluitsel geven + +
Als partijen er belang bij hebben om de zaak op te lossen + +
Als er een groot machtsverschil is tussen de partijen + +
Als de mediation is mislukt- +
Als een van de partijen geen mediation wil- +

Toelichting:
Voorwaarde voor een mediation is dat beide partijen het conflict op willen lossen.
Mediation kan alleen plaatsvinden als alle partijen daar accoord meegaan; een rechtzaak kan door één partij jegens de andere partij worden begonnen, ongeacht wat de andere partij daar van vindt.
Mediation is ook al mogelijk als een een verschil van inzicht kan uitgroeien tot een conflict. Een juridische procedure komt pas aan de orde als er sprake is van een conflict. Door het vroegtijdig inroepen van mediation kan een verder escalatie in de vorm van een juridische strijd worden voorkomen.
In een mediation onderhandelt u zelf, houdt u controle en kunt u niet door een onverwachte uitkomst verrast worden, terwijl er wel een neutrale begeleiding is om het mediation-proces te bewaken, bijvoorbeeld als de ene partij macht heeft over de andere.
De mediation is net zo informeel en flexibel als partijen zelf willen. Er zijn meer oplossingen mogelijk dan in een gerechtelijke of arbitrale procedure. Dat verhoogt niet alleen de kans op het bereiken van overeenstemming, maar ook de kans op een voor beide partijen betere uitkomst, dan in een juridische procedure het geval zou zijn.
In een mediation worden de tegenstellingen tussen partijen niet verscherpt maar juist verminderd. Gezamenlijk werken zij aan een voor beide partijen acceptabele oplossing. Als partijen ok inde toekomst met elkaar te maken hebben is mediation vaak een uitstekende investering in de toekomstige relatie.
In beslotenheid, onder geheimhouding en in korte tijd kan het conflict worden afgedaan, waarbij zelfs oplossingen die in strijd met de wet zijn tot de mogelijkheden behoren (mits niet ten nadelen van derden of de maatschappij).
Mediation voorafgaand aan een noodzakelijke juridische procedure (bijv. bij echtscheiding of ontbinding van een arbeidsovereenkomst) kan er voor zorgen dat de procedure soepel kan verlopen doordat de partijen vooraf overeenstemming hebben bereikt
Ook wanneer met ondersteuning van advocaten onderhandeld wordt, zijn de kosten in het algemeen lager dan bij een procedure het geval is.

Advocaat of Mediator
Een advocaat is niet neutraal, maar partijdig en komt op voor het belang van zijn cliënt, terwijl een mediator niet de belangen van een van de partijen dient, maar toeziet op een juiste gang van zaken tijdens de mediation. De mediator ziet er op toe dat alle noodzakelijke onderwerpen op tafel komen, dat de ene partij niet de andere partij onder druk zet of bedreigt en dat de uitkomst van de mediation rechtsgeldig wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.
Treedt een advocaat in een conflict al voor een partij op of is een vaste client er bij betrokken, dan kan hij, tenzij de wederpartij dat expliciet toch wil, niet als mediator treden. Wel kan hij zijn cliënt bijstaan bij de onderhandelingen tijdens de mediation en bij het vinden van een goede mediator.

terug naar de inhoudsopgave