Wat is mediation?

Mediation

Bemiddeling lost geschillen op

 

Geschil?   Oplossen!

Wie een geschil heeft, wil daar zo snel mogelijk van af. Liever normale, werkbare verhoudingen tussen partijen dan juridische steekspelen. Die laatste monden vaak uit in procedures bij de rechter en kosten veel tijd, energie en geld. Bovendien vormt een vonnis niet altijd een oplossing. Steeds vaker valt daarom de keuze op een andere vorm van conflictoplossing: mediation.

Mediation:
Gezamenlijke oplossing


Mediation is het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Vrijwel elk geschil heeft een oplossing die voor de betrokken partijen  aanvaardbaar is. Maar vaak zien zij die oplossing niet, doordat ze in het conflict zijn verwikkeld.
Hulp van een mediator kan daarin verandering brengen. De mediator neemt geen standpunt in, maar helpt de partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een creatieve oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Steeds meer geschillen worden opgelost door mediation, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen de baas blijven over de oplossing van hun geschil en hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.Voordelen

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing. De belangrijkste daarvan zijn:
snelheid kostenbeheersing informele procedure deskundige begeleiding actieve rol van partijen ruimte voor creatieve oplossingen geen onnodige beschadiging van relaties gezamenlijke oplossing = hoge acceptatiegraad gezamenlijke oplossing = win-win resultaat gezamenlijke oplossingMediation: De procedure

Voor mediation gelden twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Partijen kunnen niet worden gedwongen aan het mediation-proces mee te doen. De deelnemers verbinden zich vooraf tot geheimhouding. Deze principes liggen vast in het NMI Mediation Reglement.
Aan het begin van het mediation-proces sluiten de partijen en de mediator een mediation-overeenkomst: een afspraak om te trachten het geschil door mediation op te lossen.
Dan start het informele, flexibele mediation-proces. De partijen stellen zich actief op. De mediator stimuleert hen tot overleg. Hij begeleidt hen bij het vinden van een oplossing. Niet de formele standpunten en het verleden, maar juist de belangen van partijen staan daarbij centraal. Bij mediation zijn veel meer creatieve oplossingen mogelijk dan in een juridische procedure. De uitkomst wordt niet opgelegd door de mediator: de partijen bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. Dat levert een win-win-situatie op. De uitkomst wordt in een overeenkomst vastgelegd. Daarmee eindigt de mediation.De NMI Mediator

Onafhankelijk en onpartijdig: dat zijn de twee basiskenmerken van de NMI Mediator. Hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.
Het Nederlands Mediation Insituut (NMI) beheert een landelijk Register van Mediators. Daarin worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen: zij die een door het NMI erkende training of opleiding hebben gevolgd. Zij werken volgens de gedragsregels van het NMI.  Registratie en gedragsregels zijn gericht op een goede kwaliteit van mediation. Verder kent het NMI een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht. De mediators in he NMI-register komen vanuit allerlei disciplines. De titel NMI-Mediator is beschermd en het gebruik ervan is aan hen voorbehouden.
Partijen kunnen zelf een mediator benaderen. Ook kunnen ze het NMI vragen om namen van geregistreerde mediators. Daarbij kan een selectie worden gemaakt, bijvoorbeeld op vakgebied, regio of specialisatie. Het register is te raadplegen via internet op nmi-register.Voorwaarden

Een mediation is alleen zinvol als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
partijen moeten de wil hebben om samen uit het probleem te komen; 
de deelnemers aan de besprekingen moeten bevoegd zijn een oplossingsovereenkomst aan te gaan.Kosten

De kosten van een mediation-procedure zijn:
het honorarium van de mediator en van eventuele hulppersonen
de door hen gemaakte kosten.
Het honorarium van de mediator wordt berekend volgens een uurtarief en wordt dus niet afhankelijk gesteld van het bereiken van een oplossing. De mediator kan u tevoren over het uurtarief informeren.

Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. Hun eigen kosten komen voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken te maken over de kostenverdeling.
terug naar de inhoudsopgave